Ярило Активний старт PRO

Ярило Активний старт PRO

Журнал «АГРОНОМ» № 2(68) 2020

Успішне рішення для стартового живлення рослин

Вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями передбачає обов’язкове застосування якісних композицій елементів живлення у критичні фази росту та розвитку рослин, починаючи з передпосівної обробки насіння. Фахівці Групи компаній «ЯРИЛО» постійно вдосконалюють вже розроблені добрива та створюють інноваційні, які не лише підживлюють рослини, а й стимулюють їх ріст і розвиток.

Лінійка продуктів серії Professional торгової марки «ЯРИЛО» представлена такими високоякісними про­дуктами, як Активний старт PRO, Продуктивний ріст, Аміно Мікс, РКОуніверсал та Турбо Калій.

Одним із лідерів цієї лінійки є Активний старт РRО - сучасне інноваційне добриво, що вирішує питання стартового живлення зі стимулюючою дією на процеси росту та розвитку рослин. Уні­кальну дію добрива було апробовано й оцінено на усіх групах культур, і тепер воно є невід’ємною складовою систем мінерального живлення більшості сільськогосподарських культур.

Добриво Ярило Активний старт РRО призначене як для обробки посівного матеріа­лу, так і для позакореневого внесення на будь-які рос­лини. Всі складові добрива відповідають фізіологічним потребам рослин і здатні задовольнити потреби сходів у критичний період, коли ко­ренева система ще не здатна повного мірою забезпечити повноцінне живлення. До складу продукту, поряд з основними макро- і мі­кроелементами, входять й-амінокислоти, гумінові кислоти, фітогормони (ауксинщитокінін) та по­верхнево активні речовини (ПАР).

Фосфор відіграє ключову роль у фотосинтезі, диханні, синтезі вуглеводів, накопиченні та пере­дачі енергії, поділі клітин, а також інших життєво важливих процесах у рослині. Він - важливий компонент в структурі ДНК і є частиною РНК, що відповідає за збереження та відтворення генетичної інформації. Фосфор - один із компонентів молекули АТФ, яка є енергетичною «батареєю» для рослин­ного організму. Він відповідає за розвиток коренів і репродуктивних органів, сприяє кращому засво­єнню рослинами азоту, пришвидшує інтенсивність достигання, підвищує продуктивність і поліпшує якість плодів. Фосфор необхідний рослинам на ранніх етапах органогенезу, починаючи з пророс­тання насіння до 5-6 листка та пізніше - в період цвітіння і зав’язування плодів.

Разом із мікроелементами фосфор міститься в ен­доспермі у формі фітину. Однак його концентрація поступово знижується із проростанням насіння, внаслідок чого виникає дефіцит, який неможливо компенсувати за рахунок фосфорного живлення на більш пізніх етапах розвитку рослин.

У ґрунті фосфор може бути присутнім у відносно великій кількості, але більша його частина недо­ступна для рослини через дуже низьку розчинність та зв’язування фосфатів із катіонами заліза, алюмі­нію чи кальцію. Такі умови, як низька температура і надлишок води, також гальмують поглинання фосфору кореневою системою.

Мікроелементи, а саме: молібден (Мо), цинк (2и) і марганець (Ми), відіграють важливу роль у проростанні насіння. Вони сприяють проникнен­ню вологи через клітинну оболонку в цитоплазму, підвищують польову схожість і життєдіяльність проростків, стимулюють ріст вегетативної маси та коренів молодих рослин, наділені фунгіцидни­ми властивостями. Застосування мікроелементів у хелатній формі має низку переваг порівняно із сульфатами. Хелатовані метали мають кращу про­никність, добре розчиняються у воді та практично не токсичні для насіння. Вони менше адсорбують­ся на поверхні ґрунтових колоїдів, не утворюючи з аніонами важкорозчинних сполучень, і можуть тривалий час залишатися у ґрунтовому розчині в рухливій формі.

L-амінокислоти є джерелом живлення та легко­засвоюваної енергії для росту рослин.

Вони беруть участь у побудові білка з мінімальними енергетич¬ними витратами, сприяють стійкості рослин до несприятливих умов. Аспарагінова і глутамінова кислоти стимулюють проростання насіння, акти¬вують низку антистресових ферментів і наділені хелатуючими властивостями. Гліцин сприяє росту кореневих волосків і синтезу хлорофілу.

Фітогормони регулюють ростові процеси у рос­линах. Цитокінін стимулює процеси поділу та ди­ференціації клітин. Ауксин активує процеси поділу нових клітин і визначає рух елементів живлення в рослині. На початкових етапах органогенезу рослини потребують певного співвідношення ауксин:цитокінін на користь ауксину - для активного росту та роз­витку коренів і стримування надмірного вегетатив­ного росту. Ферменти й фітогормони, які містяться в насінні, перебувають в неактивному стані через абзцисову кислоту, яка стримує проростання на­сіння. За стресових умов (перезволоження, посуха, висока або низька температура) в кореневій системі не синтезується достатня кількість ауксину та ци- токініну й відбувається гормональний дисбаланс.

Гумінові та фульвові кислоти посилюють про­никність клітинних мембран, стимулюють актив­ність більшості ферментів і підвищують коефіцієнт засвоєння поживних речовин із ґрунту. Поверхнево активні речовини забезпечують краще утримання нанесених препаратів на листковій поверхні та насінні. Вони забезпечують високу проникність елементів живлення з великим радіусом молекули і захищають насіння від «провокаційних опадів», підвищуючи його схожість до 25%.

Ярило Активний старт РRО - це унікальний органо-мінеральний комплекс зі стимулюючою й антистресовою дією на рослину. Його застосування Стимулює розвиток генеративних органів рослини: пагонів, листків, кореневої системи, тим самим по­кращуючи поглинання води та поживних речовин (рис. 1, 2).

Високу ефективність Ярило Активний старт РRО підтверджено польовими дослідженнями. Встановлено, що його застосування суттєво підвищує урожайність сільськогосподарських культур. Передпосівна оброб­ка насіння та позакореневе застосування добрива у нормі 2,0 л/га на початку кущіння пшениці озимої сприяло збільшенню урожайності на 1,2 т/га, або 24% (рис. 3).

Позакореневе підживлення добривом Ярило Активний старт РRО дає змогу швидко компенсу­вати брак фосфорного живлення в умовах низьких температур, коли доступність елементів живлення кореневою системою обмежена. Фізіологічно активні речовини, що входять до складу продукту, стимулю­ють проростання насіння, забезпечують нормальний розвиток і функціонування кореневої системи на по­чатку вегетації та здатні підвищити морозостійкість озимих культур. Для покращення польової схожості й енергії проростання рекомендується проводити передпосівну обробку насіння комплексом Ярило Активний старт РRО у нормі 1,0-1,5 л/т. Поза­кореневе застосування у нормі 1,0-2,0 л/га на по­чаткових етапах вегетації мінімізує негативну дію стресів (приморозки, посуха, гербіцидний стрес) і стимулює ростові процеси у рослин.